Normativa de cessió de materials

Qui en pot fer ús?

S’estableixen 2 grups possibles d’entitats usuàries del servei de préstec de materials de la
Coordinadora d’Entitats del Poblenou (CEP9) segons les quals es determinen les tarifes de preus.

A. Entitats i/o col·lectius sense ànim de lucre del Poblenou​: Aquells col·lectius o
grups estables que desenvolupin totalment o parcialment les seves activitats al Poblenou,
interessades en les finalitats de la federació, i sense ànim de lucre.
B. Altres entitats i/o col·lectius.

En cap cas, la cessió del material podrà suposar una vulneració dels objectius de la Coordinadora d’Entitats.

Aquesta normativa no s’aplica durant els actes i activitats que organitza la CEP9 (Festa Major, Festes de Maig, etc.).

El servei de lloguer NO estarà disponible​en els següents casos:

  • La sol·licitud és realitzada per una persona particular per desenvolupar activitats a títol individual.
  • La sol·licitud és realitzada per una empresa privada o similar.
  • Queda completament exclosa tota activitat o conducta que pugui comprometre l’absoluta independència de la Coordinadora respecte de qualsevol opció política.

Sol·licitud de reserva de material

Per tal de sol·licitar la reserva de material, caldrà omplir el formulari de la pàgina web de
Coordinadora: www.entitatspoble9.org.

La Coordinadora lliurarà, sigui en mà o mitjançant correu electrònic, la fitxa de sol·licitud de reserva degudament complimentada amb el preu i el nombre de compte on fer efectiu el pagament.

La prioritat ​per atendre les sol·licituds serà:

  • Si s’ha prestat amb anterioritat, donar prioritat a qui ho hagi demanat menys vegades.
  • Entitats membre de Coordinadora
  • Entitats de Poblenou
  • Altres entitats

Les sol·licituds es realitzaran almenys amb 2 setmanes d’antelació​.

L’entitat sol·licitant haurà de revisar la reserva i si tot està en ordre fer el pagament al número de compte indicat en un termini màxim de 5 dies i enviar per correu electrònic a l’adreça: coordinadorapoble9@gmail.com amb el rebut d’ingrés o transferència bancària.

La reserva del material es farà efectiva, i per tant quedarà confirmada, en el moment de recepció del rebut de pagament bancari.

Anul·lació de reserva de material

Si la reserva s’anul·la 10 dies (o més) abans de la data reservada, la CEP9 es compromet a
retornar la quantitat corresponent al 100%​del cost total de l’ús del material.

Si la reserva s’anul·la en un termini inferior als 10 dies abans de la data reservada, la CEP9 es compromet a retornar la quantitat corresponent al 75%​del cost total de l’ús del material.

Si la reserva s’anul·la el dia abans o el mateix dia (dues hores abans de l’hora de recollida del material), la CEP9 es compromet a retornar la quantitat corresponent al 50% del cost total de l’ús del material.

Si la reserva no s’anul·la i l’entitat no recull el material en la data acordada sense cap tipus d’avís, la CEP9 es compromet a retornar la quantitat corresponent al 0% del cost total de l’ús del material.

Recollida del material

El material es recollirà en el Casal de Barri del Poblenou, en la rambla del Poblenou 49.

El material sol·licitat es podrà passar a recollir per el responsable de l’entitat, segons l’horari acordat ​en la sol·licitud de reserva i dins de l’horari del Casal​.

Si s’ha de recollir fora de l’horari habitual​, el sol·licitant abonarà un recàrrec​.

Per tal de verificar l’autenticitat de la reserva, la persona responsable de la recollida haurà de presentar el rebut de pagament.

En el moment del lliurament del material, la persona responsable de l’entitat sol·licitant haurà de signar un rebut amb un llistat del material lliurat i en el que es compromet a retornar el material en les mateixes condicions d’ús que ha estat lliurat. Aquest rebut inclou una descripció de les normes d’ús. L’entitat sol·licitant disposarà d’una còpia del rebut de lliurament i de la normes d’ús.

Condicions d’ús

S’ha de tornar el material en les mateixes condicions com s’ha deixat, és a dir, sense desperfectes o avaries i net de brutícia (pols, begudes, etc.).

L’entitat que sol·licita el material es fa responsable del correcte ús​segon aquesta normativa.

El material s’haurà de retornar a abans del dia de la finalització de la reserva​. En el cas que
la reserva sigui per un dissabte, com que el diumenge l’equipament està tancat al públic, es podrà retornar el material el dilluns abans de les 21 hores.​Si s’ha de retornar fora de l’horari habitual, el sol·licitant abonarà un recàrrec.

Al moment de tornada del material es revisarà el seu estat i lliurarà un rebut amb el llistat del material retornat. Si el material es torna amb algun desperfecte o avaria​, l’entitat, grup o xarxa que l’ha utilitzat es farà càrrec de la reparació d’aquest material.